Alapszabályzat

Kivonat a Szentkirályszabadja
Baráti Kör Egyesület Alapszabályzatából

Általános rendelkezések:

1. Az egyesület neve: Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület
2. Székhelye: 8225 Szentkirályszabadja, Erdősétány u. 22.
3. Levélcíme: 8225 Szentkirályszabadja, Ibolya u. 2.
4. Az egyesület elnöke: Bognárné Cseh Melinda
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület céljai, feladatai:

1. Az egyesület célja:

Szentkirályszabadja község kulturális életének,
sport és szabadidős tevékenységének,
természet- és környezetvédelmének
élénkítése, előmozdítása.

2. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében  az alábbi közhasznúnak minősülő közfeladatokat végzi:

  • közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének segítése
  • helyi közművelődési tevékenység támogatása,
    kulturális örökség helyi védelme,
    a helyi közművelődési tevékenység támogatása
  • települési környezet tisztaságának helyreállítása, fenntartása, környezet és természetvédelem, állatvédelem
  • az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.

A tagsági viszony keletkezése:

A tagsági viszony lehet:
a./ rendes tag
b./ tiszteletbeli tag
c./ pártoló tag
1. Az Egyesület rendes tagjai olyan személyek lehetnek, akik hozzájárulnak az Egyesület feladatainak megvalósításához.
2. Az Egyesületnek tagja lehet minden nagykorú magyar és külföldi személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, a tagdíjat megfizeti, és akinek felvételét két rendes tag írásban ajánlja, majd a Közgyűlés elfogadja.
3. Az Egyesületbe jogi személy is beléphet rendes tagként. Az ilyen jogi személynek az Egyesület működésében való részvételével kapcsolatos szabályait az Egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött “Együttműködési megállapodás” határozza meg, melynek feltétele, hogy a Közgyűlés jóváhagyja a megállapodást.
4. Az Egyesületnek lehetnek pártoló tagjai is. Pártoló tag az, aki az Egyesület Alapszabályaival és célkitűzéseivel egyetért, mind személyes közreműködésével, mind anyagi támogatásával elősegíti azt, de tagként nem kíván részt venni az Egyesületben. A pártoló tagság sem életkorhoz, sem tagdíj fizetéséhez nincs kötve.
5. Az Egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is.
Tiszteletbeli tag az, akit az Egyesület vezetősége felkér erre, és aki ezt elfogadja.
6. A pártoló- és tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezett, a közgyűlésen szavazati joggal nem élhet, de a közgyűlésen részt vehet,
ahol véleményét és javaslatait előterjesztheti.
7. Tagsági viszony írásbeli “Belépési nyilatkozat”-tal jön létre.
8. A rendes-, a tiszteletbeli-, a pártoló tagságról – a vezetőség javaslata alapján – a közgyűlés dönt.